Sherry Johnson

Hello My Name Is...

<Sherry Johnson>

Mrs. J

<Geometry  1st 8:05-8:50
Algebra I  2nd 8:53-9:38
Algebra I  3rd  9:41-10:26
Algebra I  4/3 10:29-11:18
Geometry  5th 11:21-12:02
tutorials  12:02-12-30
lunch  12:30-1:05
Geometry 6th 1:09-1:54
Conference 1:54-2:42
HS Athletics 2:42-3:30>